Regulamin

Regulamin serwisu internetowego dermaveel.pl

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.dermaveel.pl [„Serwis"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych wyjątków, przedstawionych na niniejszej stronie internetowej warunków. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu będziemy informowali. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu.

Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma Heel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21, o adresie elektronicznym biuro@heel.pl [„Właściciel"]. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin".

1. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny, w zakresie informacji o stosowaniu substancji i leków naturalnych stosowanych w łagodzeniu dolegliwości zdrowotnych i zwane są dalej łącznie „Usługami".

Właściciel serwisu może być Wykonawcą wszelkich usług, zgodnych z niniejszym regulaminem, może także zlecić ich wykonanie innemu Wykonawcy [„Wykonawca"], firmie bądź osobie fizycznej. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

2. Charakter informacji

W serwisie znajdują się między innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do opakowania każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

3. Zasady korzystania z Usług

Korzystanie z Usług nie wymaga podawania żadnych swoich danych i jest dostępna dla każdego niezarejestrowanego Użytkownika serwisu. Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

4. Czas świadczenia Usług oraz opłaty

Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny okres. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

5. Ograniczenia

Korzystanie z Serwisu lub Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

6. Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lun inny z przeglądarką internetową obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

7. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy

Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

a) wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie,

b) wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie

c) oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu:

• wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,

• użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub

• zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

a) nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

8. Dane osobowe

Właściciel Serwisu szanuje prawa osób korzystających z Serwisu, tj. Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich prawa do zachowania prywatności. Bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym uniemożliwienie dostępu do tych danych przez osoby niepowołane, jest dla Właściciela Serwisu priorytetem. Dlatego też w ramach działania Serwisu Właściciel stosuje różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w Serwisie. Podstawą działań Właściciela w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO"].

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Właściciel, tj. firma Heel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w Serwisie możliwy jest:

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego funkcjonującego w ramach Serwisu

b) mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@heel.pl

c) pisemnie w formie np. korespondencji listowej wysłanej na adres Właściciela.

Serwis przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

a) dane Użytkowników odwiedzających Serwis (np. adres IP, wybrane czynności wykonane w ramach Serwisu, czas i odwiedzone podstrony, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk odwiedzalności Serwisu, różnego rodzaju pomiarów a także weryfikacji, które treści, produkty wzbudzają największe zainteresowanie Użytkowników. Dzięki temu Serwis może stale ulepszać treści, produkty czy usługi w nim zawarte. Serwis nie łączy w żaden sposób w/w danych z innymi danymi osobowymi Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

b) dane, w tym dane osobowe Użytkownika zawarte w formularzu kontaktowym, funkcjonującym w ramach Serwisu (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie dane osobowe zawarte w temacie lub/oraz treści wiadomości). Dane te Serwis przetwarza wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te Serwis otrzymuje bezpośrednio od Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane w ramach Serwisu Właściciel może udostępnić w uzasadnionych sytuacjach, w zależności od treści czy rodzaju zapytania lub wiadomości:

a) personelowi pracowniczemu Właściciela

b) głównemu inwestorowi Właściciela, tj. firmie Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden

c) podwykonawcom Właściciela, tj. profesjonalnym podmiotom zajmującym się usługami realizowanymi na rzecz Właściciela

d) obsługującym Właściciela podmiotom zajmującym się usługami biura rachunkowego czy księgowego (rozliczenia i kwestie fiskalne)

e) obsługującym Właściciela oraz Serwis podmiotom z branży IT (systemy informatyczne, serwis sprzętu komputerowego, hosting www, itp.)

f) obsługującym Właściciela firmom kurierskim i pocztowym (w zakresie wysyłki i zwrotów towaru lub korespondencji)

g) współpracującym z Właścicielem bankom oraz operatorom płatniczym (przelewy, transakcje płatnicze)

h) obsługującym Właściciela firmom w zakresie marketingu, na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika (np. wysyłka newslettera, informacji marketingowych, itp.)

i) w uzasadnionych przypadkach, podmiotom i organom, którym Właściciel jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Dane osobowe Użytkownika Właściciel przetwarza lub może przetwarzać w zależności od okoliczności:

a) w formie elektronicznej w systemach informatycznych Właściciela

b) w formie papierowej (np. w przypadku konieczności wysyłki korespondencji tradycyjnej)

Dane Użytkownika Właściciel przetwarza nie dłużej, niż to jest konieczne oraz/lub podyktowane wymogami obowiązującego prawa, w szczególności:

a) dane z formularzy kontaktowych Właściciel przetwarza nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty ostatniej aktywności po stronie Użytkownika lub Serwisu (tj. od daty „zamknięcia” zgłoszenia czy zapytania), jeśli nie zaistniały przesłanki prawne uzasadniające dalsze przechowywanie danych

b) dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody od Użytkownika Właściciel przetwarza do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika

c) dane Użytkowników odwiedzających Serwis (np. adres IP, wybrane czynności wykonane w ramach Serwisu, czas i odwiedzone podstrony, itp. - bez danych identyfikacyjnych), przechowywane są lub mogą być przez Właściciela przez okres 6-ciu lat.

Każda czynność przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika w Serwisie posiada podstawę prawną, a taką podstawą w zależności od rodzaju działania jest:

a) w przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości bądź zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego: podstawa prawna: przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest lub może być w przyszłości stroną lub jest konieczne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na zapytanie, przesłanie oferty, itp.)

b) przetwarzanie danych Użytkowników odwiedzających Serwis: podstawa prawna: przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela i Serwis (np. kwestie bezpieczeństwa, statystyki, itp.)

c) dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody od Użytkownika: podstawa prawna: przetwarzanie danych Użytkownika na podstawie wydanej przez Użytkownika zgody, którą może cofnąć w dowolnym momencie (np. zgoda na korespondencja marketingowa, newsletter, itp.)

d) w określonych prawnie sytuacjach: podstawa prawna: przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu

Zgodnie z RODO podczas przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika Właściciel stosuje zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika przed nieuprawnionymi działaniami.

Serwis korzysta z technologii „Cookies” (z ang. cookie – ciastko) w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu. „Cookies” są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Dzięki nim Użytkownik może łatwiej korzystać z Serwisu, i korzystać z bardziej dopasowanych do niego treści i ofert, itp. Serwis, dzięki „Cookies”, może tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają Właścicielowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia stałe ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. „Cookies” nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości kogokolwiek.

Użytkownik może za pośrednictwem ustawień przeglądarki, z której korzysta, zarządzać „Cookies”. Może je zaakceptować, ułatwiając tym samym korzystanie z Serwisu lub zablokować. Blokada „Cookies” może jednak spowodować uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z wielu funkcjonalności Serwisu.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych:

a) Prawo do żądania od Właściciela, jako Administratora danych osobowych Użytkownika, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii,

b) jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Właściciela (np. w celach marketingowych), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Powyższe prawa Użytkownik może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do Właściciela.

Ponadto Użytkownik zawsze ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: biuro@heel.pl, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. Serwery pocztowe Właściciela oraz Wykonawcy posiadają zabezpieczenia anty-spamowe, co w szczególnych przypadkach może oznaczać niedostarczenie Państwa wiadomości na podane adresy elektroniczne. W takich przypadkach prosimy kontaktować się w sposób tradycyjny.

10. Prawo właściwe

Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną". Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

11. Informacje o "cookies" i IP

W celu identyfikacji osób odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies.

Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies" bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług w serwisie.

Administrator wykorzystuje własne cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu.

Administrator wykorzystuje także pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto, podczas korzystania z naszych stron internetowych, nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. źródło: www.wszystkoociasteczkach.pl

11. Prawo autorskie

Prezentacja serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do Heel Polska Sp. z o.o. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2014 Heel Polska Sp. z o.o." Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Nasza witryna stosuje pliki „Cookies”. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych.

W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Więcej informacji w sekcji Polityka Cookies .